Xin chào: Khách
Dữ liệu điểm (tạm thời) HK1 năm 2017-2018 khóa CDK15, CDK16
Ngày đăng : 12/27/2017 2:08:00 PM
    
Dữ liệu điểm Khóa CDK15

Dữ liệu điểm Khóa CDK16


Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ với Giảng viên bộ môn để được xử lý.

Thời gian xử lý: đến hết ngày 29/12/2017. Mọi chậm trễ nhà trường sẽ không giải quyết