Xin chào: Khách
Dữ liệu điểm (tạm thời) khóa CDK17
Ngày đăng : 1/9/2018 3:58:00 PM
    
Sinh viên xem Dữ liệu điểm tại đây

Thời gian kiểm tra điểm, hạn chót ngày 11/01/2018. Sau thời gian trên mọi thắc mắc của SV, nhà trường không giài quyết.