Xin chào: Khách
Thông báo thời gian đăng ký học phần HK1 năm 2018-2019 các lớp Cao đẳng chính quy
Ngày đăng : 5/30/2018 9:13:00 AM
    

Thời gian cụ thể cho từng khoa:

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ: từ ngày 04,05/06/2018

- Khoa Kinh tế xã hội & Nhân văn: từ ngày 06,07/06/2018

- Khoa Nông nghiệp - Thủy sản: từ ngày 08,09/06/2018