Xin chào: Khách
Dữ liệu điểm HK đầu năm học 2012-2013
Ngày đăng : 3/26/2013 3:54:00 PM
    Kết quả điểm thi của sinh viên KH đầu năm 2012-2013
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 2012 về dữ liệu điểm của HK đầu năm 2012-2013

Sinh viên tham khảo tại mục: Tra cứu thông tin\Kết quả học tập

Thời gian tra cứu: 02 ngày từ ngày 26,27/03/2013

Sau thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên, Phòng Đào tạo không giải quyết