Xin chào: Khách
Dữ liệu điểm (Tạm thời) HK1 năm 2016-2017
Ngày đăng : 12/29/2016 4:33:00 PM
    
Sinh viên tham khảo Tại đây: CDK14; CDK15; CDK16

Sinh viên khiếu nại điểm, liên hệ Giảng viên giảng dạy (hạn chót đến ngày 03/01/2017), sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết

CÁC TIN BÀI KHÁC