Xin chào: Khách
Thông báo V/v thời gian đăng ký học phần HK1 năm 2017-2018 (Áp dụng cho khóa 2015-2018; 2016-2019)
Ngày đăng : 6/1/2017 8:23:00 AM
    
Thời gian  cụ thể:

          - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ: ngày 05,06/6/2017
         
          - Khoa KTXH&NV: ngày 07,08/6/2017

          - Khoa Nông nghiệp - Thủy sản: ngày 09,10/6/2017