Xin chào: Khách
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÒNG HỌC HỘI TRƯỜNG B NGÀY 05,06,07/6/2017 (Từ ngày 05-07/6/2017 Giờ học Giáo dục quốc phòng 1 lớp CĐ Công nghệ thực phẩm K16A,B, CĐ Công nghệ thông tin K14 - GV Nguyễn Phước Hùng sẽ chuyển sang học Giảng đường 2. (Do Hội trường B trùng lịch). Sau thời gian này trở lại học bình thường theo TKB đã thông báo)
Ngày đăng : 6/1/2017 9:52:00 AM